Nhóm biển chỉ dẫn gồm có 48 kiểu được đánh số  từ  401 đến 448:Biển chỉ dẫn

Biển phụ gồm 9 kiểu được đánh số từ 501 đến 509,  đặt kết hợp với các biển báo nguy hiểm, báo cấm, biển hiệu lệnh và biển chỉ dẫn nhằm thuyết minh bổ xung cho các biển đó hoặc được sử dụng độc lập.

Biển phụ

Vạch kẻ  dưới nền đường:

Vạch kẻ đường