Hệ thống các biển báo hiệu lệnh trong luật giao thông đường bộ:

Nhóm biển báo hiệu lệnh gồm có 65 kiểu đánh số từ R.301 đến RE,11b báo hiệu cho người đi đường biết hiệu lệnh phải thi hành.

* Lưu ý : Mọi thắc mắc về biển báo, luật giao thông đường bộ quý khách vui lòng gọi vào số điện thoại của tổng cục đường bộ : 1900 599 870   hoặc (024) 38 571 444, xin cám ơn quý khách!

Biển hiệu lệnh

Ý nghĩa chi tiết các biển hiệu lệnh:

Biển số R.122: Dừng lại Biển số R.122: Dừng lại.
Biển số R.301a: Hướng đi phải theo Biển số R.301a: Hướng đi phải theo
R.301b: Hướng đi phải theo Biển số R.301b: Hướng đi phải theo. 
Biển số R.301c: Hướng đi phải theo Biển số R.301c: Hướng đi phải theo. 
Biển số R.301d: Hướng đi phải theo Biển số R.301d: Hướng đi phải theo. 
Biển số R.301e: Hướng đi phải theo Biển số R.301e: Hướng đi phải theo. 
Biển số R.301f: Hướng đi phải theo Biển số R.301f: Hướng đi phải theo.
Biển số R.301g: Hướng đi phải theo Biển số R.301g: Hướng đi phải theo.
Biển số R.301h: Hướng đi phải theo Biển số R.301h: Hướng đi phải theo.
Biển số R.302a: Hướng phải đi vòng chướng ngại vật Biển số R.302a: Hướng phải đi vòng chướng ngại vật.
Biển số R.302b: Hướng phải đi vòng chướng ngại vật Biển số R.302b: Hướng phải đi vòng chướng ngại vật.
Biển số R.302c: Hướng phải đi vòng chướng ngại vật Biển số R.302c: Hướng phải đi vòng chướng ngại vật.
Biển số R.303: Nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến Biển số R.303: Nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến.
Biển số R.304: Đường dành cho xe thô sơ Biển số R.304: Đường dành cho xe thô sơ.
Biển số R.305: Đường dành cho người đi bộ Biển số R.305: Đường dành cho người đi bộ.
Biển số R.306: Tốc độ tối thiểu cho phép Biển số R.306: Tốc độ tối thiểu cho phép.
Biển số R.307: Hết tốc độ tối thiểu Biển số R.307: Hết tốc độ tối thiểu.
Biển số R.308a: Tuyến đường cầu vượt cắt qua Biển số R.308a: Tuyến đường cầu vượt cắt qua.
Biển số R.308b: Tuyến đường cầu vượt cắt qua Biển số R.308b: Tuyến đường cầu vượt cắt qua.
Biển số R.309: Ấn còi Biển số R.309: Ấn còi.
Biển số R.310a: Hướng đi phải theo cho các xe chở hàng nguy hiểm Biển số R.310a: Hướng đi phải theo cho các xe chở hàng nguy hiểm.
Biển số R.310b: Hướng đi phải theo cho các xe chở hàng nguy hiểm Biển số R.310b: Hướng đi phải theo cho các xe chở hàng nguy hiểm.
Biển số R.310c: Hướng đi phải theo cho các xe chở hàng nguy hiểm Biển số R.310c: Hướng đi phải theo cho các xe chở hàng nguy hiểm.
Biển số R.403a: Đường dành cho xe ô tô Biển số R.403a: Đường dành cho xe ô tô.
Biển số R.403b: Đường dành cho xe ô tô, xe máy Biển số R.403b: Đường dành cho xe ô tô, xe máy.
Biển số R.403c: Đường dành cho xe buýt Biển số R.403c: Đường dành cho xe buýt.
Biển số R.403d: Đường dành cho xe ô tô con Biển số R.403d: Đường dành cho xe ô tô con.
Biển số R.403e: Đường dành cho xe máy Biển số R.403e: Đường dành cho xe máy.
Biển số R.403f: Đường dành cho xe máy và xe đạp Biển số R.403f: Đường dành cho xe máy và xe đạp.
Biển số R.404a: Hết đoạn đường dành cho xe ô tô Biển số R.404a: Hết đoạn đường dành cho xe ô tô.
Biển số R.404b: Hết đoạn đường dành cho xe ô tô, xe máy Biển số R.404b: Hết đoạn đường dành cho xe ô tô, xe máy.
Biển số R.404c: Hết đoạn đường dành cho xe buýt Biển số R.404c: Hết đoạn đường dành cho xe buýt.
Biển số R.404d: Hết đoạn đường dành cho xe ô tô con Biển số R.404d: Hết đoạn đường dành cho xe ô tô con.
Biển số R.404e: Hết đoạn đường dành cho xe máy Biển số R.404e: Hết đoạn đường dành cho xe máy.
Biển số R.404f: Hết đoạn đường dành cho xe máy và xe đạp Biển số R.404f: Hết đoạn đường dành cho xe máy và xe đạp.
Biển số R.411: Hướng đi trên mỗi làn đường phải theo; Biển số R.411: Hướng đi trên mỗi làn đường phải theo.
Biển số R.412a: Làn đường dành cho xe ô tô khách Biển số R.412a: Làn đường dành cho xe ô tô khách.
Biển số R.412b: Làn đường dành cho xe ô tô con Biển số R.412b: Làn đường dành cho xe ô tô con.
Biển số R.412c: Làn đường dành cho xe ô tô tải Biển số R.412c: Làn đường dành cho xe ô tô tải.
Biển số R.412d: Làn đường dành cho xe máy Biển số R.412d: Làn đường dành cho xe máy.
Biển số R.412e: Làn đường dành cho xe buýt Biển số R.412e: Làn đường dành cho xe buýt.
Biển số R.412f: Làn đường dành cho xe ô tô Biển số R.412f: Làn đường dành cho xe ô tô.
Biển số R.412g: Làn đường dành cho xe máy và xe đạp Biển số R.412g: Làn đường dành cho xe máy và xe đạp.
Biển số R.412h: Làn đường dành cho xe đạp Biển số R.412h: Làn đường dành cho xe đạp.
Biển số R.412i: Kết thúc làn đường dành cho xe ô tô khách Biển số R.412i: Kết thúc làn đường dành cho xe ô tô khách.
Biển số R.412j: Kết thúc làn đường dành cho xe ô tô con Biển số R.412j: Kết thúc làn đường dành cho xe ô tô con.
Biển số R.412k: Kết thúc làn đường dành cho xe ô tô tải Biển số R.412k: Kết thúc làn đường dành cho xe ô tô tải.
Biển số R.412l: Kết thúc làn đường dành cho xe máy Biển số R.412l: Kết thúc làn đường dành cho xe máy.
- Biển số R.412m: Kết thúc làn đường dành cho xe buýt Biển số R.412m: Kết thúc làn đường dành cho xe buýt.
Biển số R.412n: Kết thúc làn đường dành cho xe ô tô Biển số R.412n: Kết thúc làn đường dành cho xe ô tô.
Kết thúc làn đường dành cho xe máy và xe đạp Biển số R.412o: Kết thúc làn đường dành cho xe máy và xe đạp.
Kết thúc làn đường dành cho xe đạp Biển số R.412p: Kết thúc làn đường dành cho xe đạp.
Biển số R.415: Biển gộp làn đường theo phương tiện Biển số R.415: Biển gộp làn đường theo phương tiện.
Biển số R.420: Bắt đầu khu đông dân cư Biển số R.420: Bắt đầu khu đông dân cư.
Biển số R.421: Hết khu đông dân cư Biển số R.421: Hết khu đông dân cư.
Biển số R.E,9a: Cấm đỗ xe trong khu vực Biển số R.E,9a: Cấm đỗ xe trong khu vực.
Biển số R.E,9b: Cấm đỗ xe theo giờ trong khu vực Biển số R.E,9b: Cấm đỗ xe theo giờ trong khu vực.
- Biển số R.E,9c: Khu vực đỗ xe Biển số R.E,9c: Khu vực đỗ xe.
- Biển số R.E,9d: Tốc độ tối đa trong khu vực Biển số R.E,9d: Tốc độ tối đa trong khu vực.
Hết cấm đỗ xe trong khu vực Biển số R.E,10a: Hết cấm đỗ xe trong khu vực.
Hết cấm đỗ xe theo giờ trong khu vực Biển số R.E,10b: Hết cấm đỗ xe theo giờ trong khu vực.
Hết khu vực đỗ xe Biển số R.E,10c: Hết khu vực đỗ xe.
Hết tốc độ tối đa trong khu vực Biển số R.E,10d: Hết tốc độ tối đa trong khu vực.
Biển số R.E,11a: Đường hầm Biển số R.E,11a: Đường hầm.
Biển số R.E,11b: Kết thúc đường hầm Biển số R.E,11b: Kết thúc đường hầm.