Phân loại và thời hạn các loại giấy phép lái xe tại Việt Nam

Theo thông tư số 46/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận [...]