Nhân viên trung tâm sẽ liên hệ với bạn để hỗ trợ tư vấn và hoàn tất hồ sơ trong vòng 1 ngày làm việc.