Thời hạn đổi giấy phép lái xe sang vật liệu PET theo thông tư 67/2014/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ:

Giấy phép lái xe ô tô bằng giấy phải được chuyển đổi sang giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET trước ngày 31/12/2015; thay vì trước ngày 31/12/2014 như quy định trước đó.

Giấy phép lái xe hạng A4 phải đổi trước ngày 31/12/2015.

Đối với các loại giấy phép lái xe không thời hạn A1, A2, A3:

– Cấp trước năm 2003 thì phải đổi trước ngày 31/12/1016,

– Cấp trước năm 2004 phải đổi trước ngày  31/12/2017,

– Cấp trước năm 2007 phải đổi trước ngày 31/12/2018,

– Cấp sau 2010 phải đổi trước 31/12/2020.

Thông tư ngày có hiệu lực thi hành từ ngày 31/12/2014.